Światowa klasa i serwis w Polsce

Schemat wgrywania kodu krajów w falowniku G3 oraz HYD

 1. Sformatuj pendrive do FAT32
 2. Pobierz plik odpowiadający danemu modelowi falownika
 3. Umieść plik na pendrive
 4. Wypakuj i zostaw sam folder safety z plikami które są umieszczone w środku.
 5. Wepnij pendrive do falownika
 6. Wybierz ustaw kod kraju > 0001 > powodzenie

Kod krajuinstrukcja

WARUNKI GWARANCJI (dla produktów wprowadzonych na rynek Polski przed 28.05.2021) – plik PDF

WARUNKI GWARANCJI (dla produktów wprowadzonych na rynek Polski po 28.05.2021) – plik PDF

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJIinstrukcja


SKRÓCONE WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW SOFARSOLAR dla produktów wprowadzonych na rynek Polski po 28.05.2021:

 1. Falowniki stringowe/on-grid (Polska) – 12 lat gwarancji od daty sprzedaży lub 12,5 roku od daty produkcji.
 2. Falowniki hybrydowe/off-grid (Europa) – 5 lat gwarancji od daty sprzedaży lub 66 miesiące od daty produkcji.
 3. Elementy dodatkowe – monitoring SOLARMAN (Wi-Fi, Ethernet, GPRS), liczniki i inne elementy zewnętrzne – 2 lata od daty sprzedaży.

SKRÓCONE WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW SOFARSOLAR dla produktów wprowadzonych na rynek Polski przed 28.05.2021:

 1. Falowniki stringowe/on-grid (Europa) – 10 lat gwarancji od daty sprzedaży lub 10,5 roku od daty produkcji.
 2. Falowniki hybrydowe/off-grid (Europa) – 5 lat gwarancji od daty sprzedaży lub 63 miesiące od daty produkcji.
 3. Elementy dodatkowe – monitoring SOLARMAN (Wi-Fi, Ethernet, GPRS), liczniki i inne elementy zewnętrzne – 2 lata od daty sprzedaży.

Warunki gwarancji inwerterów SOFARSOLAR

(ważne dla Polski i Europy Środkowej* od 01.10.2020) –  dla produktów wprowadzonych na rynek Polski przed 28.05.2021

OKRES GWARANCJI

Inwertery SOFARSOLAR, które sprzedawane są przez oficjalnych dystrybutorów w Polsce, posiadają standardowo wydłużony okres gwarancji, który wynosi 120 miesięcy (10 lat) od daty zakupu (zwykły okres gwarancji na inwertery SOFARSOLAR wynosi 5 lat). Klient zobowiązany jest dostarczyć ważną fakturę zakupu w celu potwierdzenia daty zakupu inwertera.

Bez ważnej faktury zakupu (bądź innego dokumentu potwierdzającego zakup inwertera – np. umowę na zakup instalacji), standardowy okres gwarancji na inwertery SOFARSOLAR wynosi 126 miesięcy (10,5 roku) od daty produkcji (w numerze seryjnym) przez firmę Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.

Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji SOFARSOLAR w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji. Więcej informacji można znaleźć w cenniku SOFARSOLAR.

WARUNKI GWARANCJI

W przypadku wadliwego inwertera podczas okresu gwarancyjnego firmy SOFARSOLAR należy zgłosić uszkodzony inwerter z krótkim opisem błędu do autoryzowanego serwisu SOFAR tj. SOFARSOLAR Poland drogą mailową, formularzem na stronie www.sofarsolarpoland.pl lub infolinii serwisu w celu przetworzenia roszczenia gwarancyjnego.

Można także skontaktować się ze sprzedawcą (tj. autoryzowanym sprzedawcą lub dystrybutorem firmy SOFARSOLAR) lub monterem w celu zgłoszenia wady lub uszkodzenia inwertera.

W celu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego podczas okresu gwarancyjnego SOFARSOLAR należy podać następujące informacje i dokumentację wadliwego urządzenia:

 • Model produktu (np. SOFAR 20000TL) i numer seryjny (np. SC1ES520E99001)
 • Kopię ważnej faktury zakupu lub karty gwarancyjnej inwertera lub innego dokumentu potwierdzającego zakup inwertera – np. umowę na zakup instalacji (W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów zakupu lub kary gwarancyjnej okres gwarancji liczy się od daty produkcji falownika zgodnie z jego numerem seryjnym)
 • Komunikaty o błędach wyświetlane na ekranie LCD (jeżeli są) oraz wszelkie dodatkowe informacje o usterce / wadzie
 • Szczegółowe informacje o całym systemie (moduł/diagram systemu PV, projekt instalacji PV, symulacja działania instalacji PV, protokół pomiarowy instalacji fotowoltaicznej)
 • Dokumentacja poprzednich roszczeń / wymian (jeśli dotyczy)

Jeżeli podczas okresu gwarancyjnego SOFARSOLAR okaże się, że inwerter jest wadliwy to:

 • zostanie naprawiony przez SOFARSOLAR lub SOFARSOLAR Poland, lub
 • naprawiony na miejscu lub
 • wymieniony na nowy lub odnowiony inwerter, który  zawiera wszystkie aktualizacje oprogramowania

Jeśli okaże się, że inwerter musi zostać wymieniony, pozostała część okresu gwarancyjnego zostanie przekazana do nowego urządzenia tzn. kontynuowany będzie okres gwarancyjny oryginalnego urządzenia. W takim przypadku Klient nie otrzyma nowej karty gwarancyjnej, a wymiana zostanie zarejestrowana przez firmę SOFARSOLAR lub SOFARSOLAR Poland. Jeśli pozostały okres gwarancji będzie krótszy niż 12 miesięcy, automatycznie przyznany zostanie pełny 12-miesięczny okres gwarancji na wymienione urządzenie.

Gwarancja obejmuje koszt pracy oraz materiał niezbędny do odzyskania prawidłowego funkcjonowania inwerterów. Wszystkie inne koszty, w szczególności koszty transportu, koszty podróży i zakwaterowania personelu SOFARSOLAR lub SOFARSOLAR Poland oraz koszty własnego personelu nie są objęte gwarancją. Ponadto, roszczenia o odszkodowanie za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wadliwego urządzenia nie są objęte gwarancją.

Uszkodzone inwertery i podzespoły powinny być zwrócone do SOFARSOLAR lub SOFARSOLAR Poland, muszą być zapakowane w opakowanie oryginalne lub równoważne zabezpieczone i przygotowane do transportu.

Firma SOFARSOLAR oraz SOFARSOLAR Poland zachowuje prawo do obsługi serwisu gwarancyjnego dla użytkowników końcowych oraz do korzystania z usług osób trzecich w celu świadczenia usług gwarancyjnych.

Wszystkie usługi gwarancyjne są bezpłatne, pod warunkiem wcześniejszych uzgodnień z SOFARSOLAR lub SOFARSOLAR Poland.

ZAKRES GWARANCJI PRODUCENTA

Aby zapewnić doskonałą obsługę użytkownikom produktów firmy SOFARSOLAR, wszyscy autoryzowani sprzedawcy lub dystrybutorzy firmy SOFARSOLAR zobowiązani są udzielać odpowiedzi na roszczenia gwarancyjne. Firma SOFARSOLAR wymieni wszelkie produkty lub ich części w okresie gwarancyjnym, jeżeli wada produktu lub jego części powstała w czasie procesu projektowania lub produkcji.

Gwarancją producenta nie będą objęte wszelkie usterki spowodowane następującymi sytuacjami (sprzedawcy lub dystrybutorzy są odpowiedzialni i upoważnieni przez firmę SOFARSOLAR do sprawdzenia następujących czynności):

 1. Produkt nie był przeznaczony na rynek Europejski tzn. w numerze seryjny czwarty znak jest inny niż litera „E”’
 2. Produkt został zmodyfikowany, jego konstrukcja została zmieniona lub jego części zostały zastąpione przez części nie zatwierdzone przez SOFARSOLAR;
 3. Dokonano zmian lub przeprowadzono naprawy przez technika nie zatwierdzonego przez SOFARSOLAR lub SOFARSOLAR Poland, usunięto numery seryjne lub plomby;
 4. Produkt został nieprawidłowo zainstalowany lub oddany do użytku;
 5. Klient bądź inny użytkownik nie przestrzegali przepisów bezpieczeństwa (normy Polskie, VDE lub równoważne);
 6. Produkt został   nieprawidłowo   przechowywany    i    został uszkodzony   podczas przechowywania przez sprzedawcę lub użytkownika;
 7. Wadą jest uszkodzenie podczas transportu (w tym rysy, spowodowane ruchem wewnątrz opakowania podczas transportu). Roszczenie szkody transportowej należy kierować bezpośrednio do firmy wysyłkowej / firmy ubezpieczeniowej, gdy tylko kontener / opakowanie zostanie rozładowane, a uszkodzenie tego typu zostanie zidentyfikowane;
 8. Klient lub inny użytkownik nie zastosował się do instrukcji użytkownika, instrukcji instalacji lub przepisów dotyczących konserwacji;
 9. Urządzenie zostało niewłaściwie użyte lub niewłaściwie wykorzystane;
 10. Nie została zapewniona wystarczająca wentylacja urządzenia;
 11. Procedury utrzymania dotyczące produktu nie były przestrzegane w dopuszczalnym standardzie;
 12. Usterka została spowodowana działaniem siły wyższej (gwałtowna lub burzowa pogoda, uderzenia piorunów, przepięcia, pożar itp.).
 13. Uszkodzenie jest wyłącznie kosmetyczne i nie ma wpływu na funkcjonowanie urządzenia.

Niniejsza gwarancja nie narusza praw użytkowania wynikających z prawa ustawowego, włącznie z prawami gwarancyjnymi wobec sprzedającego, tzn., jeśli ma zastosowanie naprawa, obniżenie ceny, anulowanie sprzedaży i odszkodowanie.

Wszystkie żądania związane z niniejszą gwarancją podlegają prawu chińskiemu, Shenzhen jest wyłącznym miejscem jurysdykcji, a wszelkie spory wynikające z lub powstałe w związku z niniejszą gwarancją należy składać do arbitrażu w ramach Południowochińskiej Komisji Arbitrażowej ds. Gospodarki i Handlu Zagranicznego.

Niniejsza gwarancja stanowi dodatek do innych praw i środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi. Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z polskim prawem konsumenckim. Masz prawo do zwrotu pieniędzy za poważną awarię i do odszkodowania za każdą inną uzasadnioną możliwą do przewidzenia stratę lub szkodę. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie są odpowiedniej jakości, a awaria nie jest poważną awarią.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI

Istnieje możliwość wystąpienia o przedłużenie gwarancji inwerterów SAFARSOLAR w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji przez firmę SOFARSOLAR lub SOFARSOLAR Poland dostarczając numer seryjny i kopię karty gwarancyjnej urządzenia. SOFARSOLAR lub SOFARSOLAR Poland ma prawo odrzucenia każdego zgłoszenia, które nie spełnia wymagań ram czasowych. Okres gwarancyjny może wynosić 10, 15 lub 20 lat. Więcej informacji można znaleźć w formularzu zamówienia na przedłużenie gwarancji.

Po przetworzeniu zamówienia na przedłużenie gwarancji firma SOFARSOLAR lub SOFARSOLAR Poland wyśle do Klienta certyfikat potwierdzający przedłużony okres gwarancji.

Najnowsze informacje na temat warunków gwarancji i lokalnej infolinii można uzyskać na stronie internetowej: www.sofarsolar.com lub www.sofarsolarpoland.pl.

Zgłoszenia serwisowe Polska i Europa Środkowa*:

Infolinia Polska: +48 22 428 50 99

Zgłoszenie serwisowe: 

https://sofarsolarpoland.pl/gwarancja-serwis/

Zgłoszenie mailowe: 

service.pl@sofarsolar.com

* Jako kraje Europy Środkowe w rozumieniu niniejszego dokumentu rozumiane są:

 1. Litwa
 2. Łotwa
 3. Estonia
 4. Białoruś
 5. Ukraina
 6. Republika Czeska
 7. Słowacja
 8. Węgry
 9. Bułgaria
 10. Rumunia
 11. Mołdawia
 12. Słowenia
 13. Chorwacja
 14. Bośnia i Hercegowina
 15. Serbia (w tym Kosowo)
 16. Czarnogóra
 17. Macedonia Północna

SOFARSOLAR Warranty Terms and Conditions (For Poland and CE Version 1.2.2)
Address: Floor 5, Building No.4, Antongda Industrial Park, No.1 Liuxian Street, Bao’an District, Shenzhen, China